Dojo Kun

Elodie Seiza

 • Essaye de perfectionner ton caractère
  人格完成に努む
  hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto
 • Poursuis le chemin de la sincérité
  誠の道を守
  hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto
 • Développe ton esprit d’efforts
  努力の精神を養
  hitotsu, doryōku no seishin wo yashinau koto
 • Estime ta conduite
  礼儀を重んず
  hitotsu, reigi wo omonzuru koto
 • Surveille ton ardeur
  血気の勇を戒む
  hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto